دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت علمی یا اجرایی در حوزه‌های مختلف پژوهشی می‌توانند به عنوان پژوهشیار در واحدهای ده گانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت نمایند.

1-      واحد استعدادیابی

2-      واحد فوق برنامه

3-      واحد روابط عمومی

4-      واحد بازدید علمی

5-      واحد کارگاه علمی

6-      واحد مطالعات و تحقیقات

7-      واحد طرح تحقیقاتی

8-      واحد انتشارات

9-      واحد گردهمایی علمی

10-    واحد نوآوری