اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در مراسمی با عنوان مجمع عمومی سالیانه دانشجویان دانشگاه از دانشجویان دارای صلاحیت اخلاقی و علمی بطور کاملا مستقل و با رای‌ دانشجویان هر دانشکده انتخاب می‌گردند، بطوری که دانشکده‌های مختلف نماینده یا نمایندگانی در شورا دارند. سیاستگذاری، انتصاب دانشجویان و ارزیابی عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی در سطوح مختلف از جمله اختیارات و وظایف این شورا می‌باشد.