ترکیب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه از اعضای هیئت علمی و دانشجویان منتخب دانشگاه می‌باشد. تصویب نهایی طرح‌های پژوهشی دانشجویی، صدور انواع مجوز و اعطای تسهیلات به دانشجویان از جمله اختیارات و وظایف این شورا است.

 

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

شورای پژوهشی

دکتر رسول صاحب علم

استادیار

دکتر مریم صالحی

استادیار

دکتر پوران لایق

دانشیار

دکتر کیارش قزوینی

استادیار

دکتر شیوا گل‌محمدزاده

دانشیار

خانم طیبه پورغزنین

مربی

دکتر مجید عشق پور

استادیار

دکتر هدی عزیزی

استادیار

دکتر آتس سا پاک فطرت

استاد

دکتر حبیب ا... اسماعیلی

استاد

دکتر فاطمه مصفا

استادیار

دکتر زهرا قیومی انارکی

استادیار

 


صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجیی دانشگاه

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار

شماره پنج

شماره شش

شماره هفت

شماره هشت

شماره نه

شماره ده