ترکیب شورای علم‌سنجی از دانشجویان منتخب کمیته تحقیقات دانشجویی می‌باشد. پایش علمی و ارائه‌ گزارش عملکرد ماهیانه دفاتر اقماری، ارائه راهکارهای موثر برای ارتقای علمی در سطوح مختلف کمیته و ارزیابی عملکرد علمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در سطح ملی از جمله اختیارات و وظایف این شورا می‌باشد.

ارزشیابی پژوهشی دانشجویان ویژه جشنواره سالیانه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه مهمترین مسئولیتی است که این شورا بر عهده دارد. این ارزشیابی بر اساس شیوه‌نامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر برگزیده صورت می‌پذیرد.