سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت:

دکتر حبیب الله اسماعیلی،استاد گروه آمار زیستی

esmailyh[a]mums.ac.ir


عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

دکتر هادی طهرانی

  استادیار آموزش بهداشت

TehraniH[a]mums.ac.ir

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت:

خانم ریحانه صادقی

دانشجوی دانشکده بهداشت