به دلیل تاسیس این دانشکده در نیمه دوم سال 1392، کمیته تحقیقات دانشجویی هنوز در این دانشکده فعال نشده است.