کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه:

بهاره بشروئی شرق  

boshroueib2 @mums.ac.ir

  کارشناس ارشد آمار