سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتصاب می‌گردد. تعیین سرپرستان دفاتر اقماری کمیته و دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه، مشاوره در انتصاب اعضای شورای پژوهشی کمیته و شرکت در جلسات شوراهای کمیته از جمله اختیارات و وظایف سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی است.

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه:

دکتر رسول صاحب علم 

 Sahebalamr @mums.ac.ir

متخصص دندانپزشکی کودکان

مرتبه علمی: استادیار