کمیته‌ کشوری تحقیقات دانشجویی به شش شبکه همکار منطقه‌ای تهران، مركز، شرق، غرب، شمال و جنوب تقسيم می‌گردد. شبكه همکار منطقه شرق شامل كميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه‌های‌ علوم پزشكي مشهد، گناباد، سبزوار، نيشابور، تربت حيدريه، بجنورد، بيرجند می‌باشد.

همایش پژوهشی سالیانه دانشجويان دانشگاه‌های علوم پزشكی شرق كشور بطور منظم هر سال در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی شبکه همکار شرق کشور برگزار می‌گردد. سایر شبکه‌های همکار منطقه‌ای نیز همایش سالیانه دانشجویی برگزار می‌کنند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌توانند در همایش‌های سایر شبکه‌های همکار نیز شرکت نمایند.