دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه می‌توانند با عضویت در واحدها و گروه‌های علمی و اجرایی کمیته در حوزه‌های مختلف پژوهشی فعالیت نمایند.    

معرفی ساختار سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جهت عضویت آنلاین در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به لینک زیر یا صفحه اصلی سایت مراجعه نمائید.

عضویت آنلاین در کمیته تحقیقات دانشجویی