دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه می‌توانند به عنوان رابطین پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت نمایند. رابطین پژوهشی به دو دسته کلی رابطین درون‌دانشگاهی و رابطین برون‌دانشگاهی کشوری یا بین‌المللی تقسیم‌بندی می‌شوند.

رابطین پژوهشی درون‌دانشگاهی فقط می‌توانند رابط کمیته با یکی از گروه‌های آموزشی یا مراکز تحقیقاتی یا مجلات علمی یا بیمارستان‌ها و یا معاونت‌های دانشگاه باشند. کلیه فعالیت‌های علمی که با هماهنگی رابطین پژوهشی کمیته در سطح دانشگاه برگزار می‌گردد، مورد تایید دفتر مرکزی کمیته نیز می‌باشد.