دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه از طریق فراخوان عمومی و با عنایت به شیوه‌نامه اجرایی انتخاب دبیر به مدت یک سال در شورای مرکزی کمیته انتخاب می‌گردد. مشاوره در انتصاب دبیران دفاتر اقماری و شرکت در جلسات شوراهای کمیته از جمله اختیارات و وظایف دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی است.دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه:

  محمد رمضانی

دنشجوی رشته پزشکی

دانشکده پزشکی

RamezaniMH931 @mums.ac.ir