امکان عقد قرارداد مستقیم با دانشجویان به عنوان مجری طرح های تحقیقاتی


1-   عقد قرارداد مستقیم طرح تحقیقاتی با دانشجویان با اجازه کتبی استاد راهنمای پایان نامه امکان پذیر می باشد. (ضمیمه پروپزال)

2-   گرنت برای دانشجویان تخصص و PhD  مبلغ  50.000.000ريال و برای دانشجویان سایر مقاطع 30.000.000 ريال است.

3-   هر دانشجو میتواند یک طرح جاری "قرارداد مستقیم دانشجویی" و هر استاد دو طرح تحقیقاتی با کمیته تحقیقات دانشجویی داشته باشد.

4-   مدت زمان اجرای طرح نباید بیش از مدت زمان باقی مانده تحصیلات دانشجو باشد.

5-   یک عضو هیئت علمی بعنوان مجری طرح و یا همکار طرح، حتما باید در طرح حضور داشته باشد، که تائید کننده محتوای طرح باشد.

6-   طرح های مذکور بصورت رقابتی و در یک بازه زمانی مشخص تا پایان اردیبهشت هر سال تا سقف یک میلیارد ریال طرح در سال بصورت "قرارداد مستقیم" برای کمیته تحقیقات دانشجویی می باشد.

7-   پرداخت های طرح تحقیقاتی"قرارداد مستقیم"  مطابق با سایر طرح های معاونت پژوهشی می باشد.

8-   دانشجو در هنگام فارغ التحصیلی با هماهنگی با معاونت آموزشی باید امضای تسویه حساب از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده اخذ نماید.

9-   دانشجو موظف است برای تمامی برونداد پژوهشی حاصل از طرح تحقیقاتی با قرارداد مستقیم دانشجو از مشخصه سازمانی(Affiliation) کمیته تحقیقات دانشجویی استفاده نموده و در قسمت "تقدیر و تشکر" مقاله، کد طرح تحقیقاتی و نام کمیته تحقیقات دانشجویی را ذکر نماید.

10- درصورت عدم اتمام  طرح تحقیقاتی در موعد مقرر مشمول قوانین جاری معاونت پژوهشی خواهد بود.

11-طرح های پیشنهادی شامل پایان نامه نمی باشد.

12- طرح های پیشنهادی ابتدا باید به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارسال گردد، و پس از تائید اولیه در نرم افزار پژوهان ثبت شود.مهلت ارسال طرح تحقیقاتی قرارداد مستقیم دانشجویی برای سال 1397 به پایان رسید.فرم تعهدنامه