کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان