آدرس پستی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

مشهد، خ دانشگاه، روبروی دانشگاه 18، ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد (قرشی)، طبقه دوم، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

صندوق پستی:  9138813944

تلفن تماس:  8437840-0513

دورنما:  8437840-0513

آدرس پست الکترونیک:   Sram[at]mums.ac.ir