«بسمه تعالی»دانشجویان عزیز و اساتید گرامی


مجله نوید نو (مجله ی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

با سابقه ی 20 سال فعالیت از کلیه علاقه مندان دعوت می نمايد

مقالات خود را پس از مطالعه دقيق راهنمای نویسندگان با مراجعه به سایت مجله ارسال نمایند.جهت ارسال مقالات و مطالعه ی اطلاعات کامل نشریه به پایگاه اینترنتیhttp://nnj.mums.ac.ir مراجعه بفرمایید.