امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ترکیب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه از اعضای هیئت علمی و دانشجویان منتخب دانشگاه می‌باشد. تصویب نهایی طرح‌های پژوهشی دانشجویی، صدور انواع مجوز و اعطای تسهیلات به دانشجویان از جمله اختیارات و وظایف این شورا است.

 

 

نام و نام خانوادگی

دانشکده

شورای پژوهشی

دکتر سجاد سحاب نگاه

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دکتر امیر آوان

دانشکده پزشکی

دکتر راضیه قدسی

دانشکده داروسازی

دکتر کیارش قزوینی

دانشکده پزشکی

دکتر داوود سبحانی

دانشکده پیرا پزشکی

دکتر طیبه پورغزنین

دانشکده پرستاری مامائی

دکتر ایمان پریسای

دانشکده دندان پزشکی

دکتر علیرضا درخشان

دانشکده طب سنتی

دکتر آتس سا پاک فطرت

دانشکده دندان پزشکی

دکتر حبیب ا... اسماعیلی

دانشکده بهداشت