امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

فعالیت‌های علمی و اجرایی دانشجویان دانشگاه در صورتی مورد تایید دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی است که در فرم‌های ویژه کمیته درج و ثبت گردد. 

 

-فرآیند تصویب طرح تحقیقاتی دانشجویی

فرم پیشنهادی طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرم و جداول ویژه مشارکت در برگزاری کارگاه علمی دانشجویی

فرم و جداول ویژه مشارکت در برگزاری بازدید علمی دانشجویی

صدور گواهی، احکام و معرفی‌نامه در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دستورالعمل تاسیس گروه مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرم ویژه تاسیس گروه مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویی

جدول گزارش عملکرد گروه مطالعات و تحقیقات دانشجویی

دستور العمل ها و آئین نامه های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی 

کنگره های ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی

صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی