امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت:

دکتر حبیب الله اسماعیلی،استاد گروه آمار زیستی

esmailyh[a]mums.ac.ir

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت:

خانم ریحانه صادقی

دانشجوی دانشکده بهداشت