امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
                                            سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

                                                      آقای دکتر سجاد سحاب نگاه، رشته تحصیلی: علوم اعصاب

                                     پست الکترونيک :SahabNegahS[at]mums.ac.ir

                                                                               سوابق آموزشی و پژوهشی