امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

                       کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

                                       خانم بهاره بشروئی شرق، کارشناس ارشد آمار

                                     پست الکترونيک :Boshroueib2[at]mums.ac.ir

                                                                               سوابق آموزشی و پژوهشی