امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
                               دبیر دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

                                                        آقای مهدی رفیعی، دانشجوی پزشکی

                                     پست الکترونيک :rafieem951[at]mums.ac.ir

                                                                               سوابق آموزشی و پژوهشی