امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

با تصویب شیوه‌نامه جدید ارزشیابی پژوهشی سالیانه دانشجویان در پانصد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روز چهارشنبه مورخ 1392/5/16، کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان مرجع ارزشیابی دانشجویان در حوزه پژوهش و فناوری تعیین گردید. بر این اساس، شورای سوم کمیته با عنوان شورای علم‌سنجی با ترکیبی از دانشجویان منتخب مقاطع تحصیلی و دانشکده‌های مختلف دانشگاه به عنوان مجری ارزشیابی در دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی تشکیل گردید. با استناد به شیوه‌نامه مذکور، دانشجویان پژوهشگر برگزیده سالیانه دانشگاه در گروه‌های مختلف پنج گانه تحصیلی از بین دانشجویان منتخب دانشکده‌ها که حداقل امتیاز لازم را کسب نموده باشند، تعیین و در جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه معرفی و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

نتایج ارزشیابی پژوهشی دانشجویان دانشگاه - ویژه جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1392

 شیوه‌نامه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرم شماره 1 ویژه ارزشیابی پژوهشی دانشجویان

فرم شماره 2 ویژه ارزشیابی پژوهشی دانشجویان