امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

شورای کار گروه

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی جناب آقای دکتر سجاد سحاب نگاه

دبیر کمیته کارگروه: سر کار خانم دکتر فرزانه وفائی

کارشناس کارگروه: سرکار خانم بهاره بشروئی شرق

مدرسین کارگروه:

جناب آقای دکتر اسماعیلی

جناب آقای دکتر حیدریان میری

جناب آقای دکتر جمالی

جناب آقای دکتر اسلامی

جناب آقای دکتر تقی پور