امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  قراردادهای طرح پژوهشی

 

قراردادهای طرح پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی  از طرق مختلف امکان پذیر است:

قرارداد مستقیم با دانشجویان: در این روز دانشجویان با موافقت استاد راهنمای خود میتوانند مجری طرف قرارداد طرح های تحقیقاتی گردند.

سقف بودجه طرح ها در این روش 30 و 50 میلیون ريال است.

قرارداد با اعضای هیئت علمی: در این روش که عضو هیئت علمی دانشگاه مجری طرف قرارداد هستند، بایستی حتما حداقل یک دانشجو در طرح حضور داشته باشد. برای طرح های با سقف بودجه 100 میلیون ريال  50% از هزینه طرح از گرنت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه پرداخت خواهد شد.

طرح های مشترک با مراکز تحقیقاتی: که در این روش پس از اعلام فراخوان مربوطه طرح های تحقیقاتی که حداقل یک دانشجوی (مقطع کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ عمومی) و سایر مقاطع در ان بعنوان همکار حضور داشته باشند.